terug naar overzicht

Nieuwe prestatieafspraken in Sint-Michielsgestel

Woensdag 16 februari 2022 Nieuwe prestatieafspraken in Sint-Michielsgestel

Op 23 februari tekenden wethouder Lianne van der Aa namens de gemeente Sint-Michielsgestel, de bestuurders van de woningcorporaties Woonmeij, Woningstichting JOOST, BrabantWonen, Huurders van JOOST en Huurdersbelang Woonmeij de prestatieafspraken voor 2022. In de prestatieafspraken is vastgelegd welke werkzaamheden de partijen het komende jaar gaan uitvoeren en dus welke bijdrage zij leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven uit de Woonvisie. Ook is vastgelegd welke acties en inspanningen de gemeente Sint-Michielsgestel realiseert. De prestatieafspraken zijn geformuleerd aan de hand van een aantal thema’s: Samenwerking, Beschikbaarheid, Betaalbaarheid, Duurzaamheid, Wonen/welzijn/zorg en Leefbaarheid/veiligheid.

Op de foto v.l.n.r: Maarten van Opdorp (Huurders van JOOST), Henk van Oorschot (HB Woonmeij), Lianne van der Aa (wethouder), Rob Dekker (bestuurder Woningstichting JOOST), Mark Wonders (bestuurder Woonmeij) en Minko de Weerd (bestuurder BrabantWonen)

Afspraken voor 2022

In de Jaarschijf 2022 staan onder andere afspraken over samenwerking, het realiseren van flexibele woningen, het voorkomen van schulden en overlast bij huurders, een gezamenlijk duurzaamheidsakkoord, energiebesparende maatregelen bij corporatiewoningen, het ondersteunen van (bewoners)initiatieven om buurten schoon, heel en veilig te houden en er is aandacht voor het huisvesten van specifieke doelgroepen, zoals statushouders.

Bekijk hier het volledige document: Jaarschijf 2022 Prestatieafspraken gemeente Sint-Michielsgestel. 

Respectvolle samenwerking

Wethouder Volkshuisvesting Lianne van der Aa: “Met tevredenheid kijk ik naar de samenwerking met de corporaties en hun huurdersorganisaties, waarin we samen hebben gewerkt aan het realiseren van meer betaalbare woningen, leefbare en veilige wijken en kernen en het afstemmen van onze dienstverlening ter ondersteuning van onze burgers. De opgaven zijn er intussen niet kleiner op geworden. Terecht dat dit de aandacht krijgt in 2022.”
Mark Wonders, directeur bestuurder Woonmeij vertelt mede namens de samenwerkende corporaties in Sint-Michielsgestel, waaronder ook Brabant Wonen en Woonstichting JOOST: “De opgaven waar we voor staan zijn enorm, er is een woningtekort, de vergrijzing komt op ons af en we willen duurzamer wonen. Grote uitdagingen waarin we als gemeente en corporaties elkaar de komende jaren hard nodig hebben. We vertrouwen op een intensieve samenwerking om te komen tot een nieuwe woonvisie in 2022”.

Aanpak energiearmoede

De gemeente en corporaties willen dit jaar zoveel mogelijk huishoudens die te maken hebben met energiearmoede hulp aanbieden. Er is sprake van energiearmoede wanneer een huishouden een energierekening heeft die eigenlijk te hoog is voor hun inkomen. Voorbeelden van hulp zijn kleine maatregelen waarmee energie bespaard kan worden, maar ook het inzetten van een Energiecoach.

Woningmarktonderzoek 2022

De spanning op de woningmarkt is de laatste jaren een steeds nadrukkelijker thema geworden en vrijwel dagelijks in het nieuws. Zijn er voldoende betaalbare woningen en worden er voldoende betaalbare woningen gebouwd? Welke groepen zitten in de knel? En wat betekent de sterke toename van 65- en 75-plussers in de komende jaren voor de woonopgaven? De gemeente laat in samenwerking met de corporaties in 2022 een onderzoek uitvoeren om de opgaven in beeld te krijgen. Deze analyse wordt vervolgens gebruikt in het traject om tot een nieuwe woonvisie voor Sint-Michielsgestel te komen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties