terug naar overzicht

Gemeente Sint Michielsgestel en woningcorporaties tekenen nieuwe prestatieafspraken

Maandag 14 december 2020

In december 2020 tekenden de gemeente Sint-Michielsgestel samen met JOOST en Woonmeij, BrabantWonen en de huurdersvertegenwoordiging van JOOST en Woonmeij de nieuwe meerjaren prestatieafspraken voor 2021-2025 en de Jaarschijf 2021. Deze afspraken zijn mede tot stand gekomen op basis van vier themabijeenkomsten met vertegenwoordigers vanuit alle partijen. In de prestatieafspraken is vastgelegd welke werkzaamheden de partijen de komende jaren gaan uitvoeren en dus welke bijdrage zij leveren aan de actuele Woonvisie. Ook is vastgelegd welke acties en inspanningen de gemeente Sint-Michielsgestel realiseert. De prestatieafspraken zijn geformuleerd aan de hand van een aantal thema’s: Samenwerking, Beschikbaarheid, Betaalbaarheid, Duurzaamheid, Wonen/welzijn/zorg en Leefbaarheid/veiligheid.

Concrete afspraken voor de komende jaren

Bij de betrokken partijen bestond de behoefte om – naast de globale meerjarige afspraken – concrete afspraken voor het komende jaar te maken. Daarom wordt er aanvullend jaarlijks een zogenaamde ‘jaarschijf’ opgesteld. In de Jaarschijf 2021 staan onder andere afspraken over meer structureel overleg, een speciale werkgroep die op zoek gaat naar een locatie voor tijdelijke woningen, het voorkomen van schulden en overlast bij huurders, een gezamenlijk duurzaamheidsakkoord, energiebesparende maatregelen bij corporatiewoningen, het ondersteunen van (bewoners)initiatieven om buurten schoon, heel en veilig te houden en er is aandacht voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders.

Respectvolle samenwerking

Wethouder Volkshuisvesting Lianne van der Aa van de gemeente Sint-Michielsgestel vertelt: “Ik ben er heel blij mee dat woningcorporaties, huurdersorganisaties én de gemeente, ieder vanuit hun eigen rol, hebben bijgedragen aan een goede en respectvolle samenwerking, waarbij rekening is gehouden met elkaars belangen en verantwoordelijkheden. We hebben immers een gezamenlijk doel: ervoor zorgen dat onze inwoners kunnen wonen in een huis dat aansluit bij hun behoeften. De uitdagingen in het wonen zijn groot. De opgaven zijn complex. Daarom is het ook zo waardevol dat we onze duurzame onderlinge samenwerking vandaag weer hebben bevestigd. En dat er concrete doelen zijn gesteld waar we in 2021 mee aan de slag kunnen.”

Meer sociale huurwoningen

De komende jaren ligt de focus ligt op het vergroten van de sociale woningvoorraad: meer sociale huurwoningen in de gemeente. De volgende woningbouwprojecten worden in 2021/2022 opgeleverd: Meidoorn Seringenlaan (23 woningen), Irenestraat (38 woningen), Pastorietuin (32 woningen) en De Ploeg (27 woningen).

Vervolg

Vóór 1 mei 2021 vindt er een evaluatie en verantwoording van de prestatieafspraken plaats. Op basis daarvan brengen de corporaties voor 1 juli 2021 weer een activiteitenoverzicht voor het opvolgende jaar uit. Met de Woonvisie en ander relevant beleid in het achterhoofd kan dan de nieuwe jaarschijf voor 2022 worden opgesteld.

Bekijk hier de volledige prestatieafspraken 2021-2025 met gemeente Sint-Michielsgestel.

Bekijk  hier de Jaarschijf 2021 met gemeente Sint-Michielsgestel.

Bekijk hier het overzicht van alle gemaakte prestatieafspraken met alle gemeenten in het werkgebied van JOOST.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties