terug naar overzicht

Nieuwe Jaarafspraken met gemeente Boxtel

Dinsdag 28 december 2021

Gemeente Boxtel, Woonstichting JOOST, Woonveste, Stichting Huurders van JOOST en Huurdersvereniging Heusden (HVH) hebben gezamenlijk de nieuwe jaarafspraken – de zogenaamde ‘Jaarschijf’ – voor 2022 ondertekend. Deze zijn onderdeel van de Prestatieafspraken 2021-2025. Bekijk hier de nieuwe Jaarafspraken voor 2022.

De belangrijkste afspraken

De belangrijkste afspraken die gemaakt zijn: We willen komend jaar bij voorkeur twee locaties voor tijdelijke woningen vaststellen. De realisatie hiervan is in 2023 gepland. Ook gaan we de samenwerking op vroegsignalering versterken, zodat we mensen op tijd kunnen helpen bij betalingsproblemen. In 2022 willen we de huisvestingsopgave voor bijzondere doelgroepen inzichtelijk maken en afspraken maken over hoe we deze opgave kunnen realiseren. Het gaat dan onder andere om statushouders en uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Jaarafspraken

Vorig jaar werden de Prestatieafspraken ondertekend voor de komende vijf jaar. Toen is ook afgesproken om voortaan te gaan werken met jaarafspraken. Deze zijn concreter en worden ook elk jaar door alle betrokken partijen geëvalueerd.

Prestatieafspraken

Bij de Prestatieafspraken ligt de focus op een goede samenwerking en nieuwbouw. Samen werken we de komende jaren aan vijf thema’s: vraaggericht bouwen met oog voor de toekomst, verbeteren van de duurzaamheid van de woningvoorraad, een betaalbare woning voor ieder huishouden, huisvesting van bijzondere doelgroepen en Boxtel als aantrekkelijke woongemeente.

We moeten het samen doen!

Om al deze zaken te kunnen realiseren, is een goede samenwerking en afstemming tussen gemeente, JOOST, Woonveste en de huurdersvertegenwoordiging van beide corporaties van groot belang. In de Prestatieafspraken en de jaarschijf 2022 zijn hierover nu ook duidelijke afspraken gemaakt. We betrekken elkaar nog meer bij elkaars beleidsvorming op het gebied van wonen. Ook werken we samen aan een gemeenschappelijke woningmarktanalyse. We zijn het er over eens: we moeten het samen doen!

Bekijk hieronder de Prestatieafspraken 2021-2025.

Nieuwe prestatieafspraken in Boxtel 2021-2025

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties