terug naar overzicht

Nieuwe prestatieafspraken gemeente Bernheze

Maandag 9 december 2019 Nieuwe prestatieafspraken gemeente Bernheze

“Meer aandacht voor huisvesting bijzondere doelgroepen en duurzaam woningaanbod in Bernheze”

Op de foto van links naar rechts: Peter van Boekel (wethouder gemeente Berheze), Elly Pansier (directeur wonen, Woningcorporatie Mooiland), Rob Dekker (directeur-bestuurder Woonstichting JOOST), Peter van Keulen (voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging van JOOST) en Frits Vogels (manager wijkontwikkeling Brabant Wonen).

De afgelopen jaren is in de gemeente Bernheze flink ingezet op de groei van het woningbestand en de bouw van extra sociale huurwoningen. Dat blijft ook de komende jaren onveranderd. Daarnaast komt de focus te liggen op de huisvesting van bijzondere doelgroepen en het realiseren van de hoge duurzaamheidsambitie. Vandaag tekenden de gemeente Bernheze en de woningcorporaties JOOST, Mooiland en BrabantWonen de gezamenlijk opgestelde prestatieafspraken voor 2020. De afspraken komen voort uit Woonvisie ‘creatief naar een nieuw evenwicht’. De woningcorporaties stellen jaarlijks op basis van de woonvisie een activiteitenoverzicht op met hun bijdragen aan de volkshuisvestelijke doelen in Bernheze.

Bijzondere doelgroepen
Veel aandacht gaat uit naar de huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders, arbeidsmigranten en mensen die zorg nodig hebben. Dit gebeurt onder andere aan de hand van de uitkomsten van het regionaal onderzoek beschermd wonen. Onder meer de slagingskans voor spoedzoekers en urgent woningzoekenden moet hoger. Daarnaast biedt Mooiland het gratis Oppluspakket (kleine woningaanpassingen – langer zelfstandig wonen) aan voor haar huurders. JOOST onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om tijdelijke woningen te realiseren om de ergste knelpunten snel op te lossen. BrabantWonen biedt samen met BrabantZorg ouderen het product ComfortWonen aan, waarmee zij langer zelfstandig kunnen wonen en naar eigen behoefte zorg en andere diensten kunnen bepalen om veilig en comfortabel te wonen. Ook wordt de verkoop van de bestaande woningvoorraad bevroren zodat er voldoende huurwoningen beschikbaar blijven.

Duurzaamheidsambitie
Het tweede deel van de focus ligt op het realiseren van een duurzaam woningaanbod. Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken afspraken om energiebesparende maatregelen in de sociale huurvoorraad te treffen. Het streven is om in 2030 de sociale huurvoorraad gemiddeld op label B-niveau te hebben. Elk jaar wordt hiertoe een vast aantal bestaande woningen verduurzaamd. Daarnaast gaan gemeente en woningcorporaties de informatievoorziening richting huurders over de bewustwording van het energieverbruik en het aanpassen daarvan voortzetten.

Toekomst
Alle gemaakte afspraken zijn vastgelegd en vandaag door alle partijen ondertekend. In 2020 wordt ook een begin gemaakt met de nieuwe woonvisie 2022-2027. Dan kijken we samen verder vooruit en bepalen we de gezamenlijke woningbouwopgaaf voor deze periode. De corporaties onderschrijven een onverminderde behoefte aan sociale woningbouw en zullen daarom in het proces nadrukkelijk meelopen.

Bekijk hier de getekende prestatieafspraken van de gemeente Bernheze in PDF. Hier vindt u de bijlage.

In meerdere gemeenten worden deze maand nieuwe prestatieafspraken gemaakt.

Nieuwe prestatieafspraken gemeente Sint-Michielsgestel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties