terug naar overzicht

Nieuwe prestatieafspraken in Boxtel 2021-2025

Zaterdag 26 december 2020

Gemeente Boxtel, Woonstichting JOOST en Huurdersvertegenwoordiging JOOST (HBV) hebben in december de nieuwe prestatieafspraken ondertekend voor de komende vijf jaar. Daarbij ligt de focus op een goede samenwerking en nieuwbouw. Samen werken we de komende jaren aan vijf thema’s: vraaggericht bouwen met oog voor de toekomst, verbeteren van de duurzaamheid van de woningvoorraad, een betaalbare woning voor ieder huishouden, huisvesting van bijzondere doelgroepen en Boxtel als aantrekkelijke woongemeente.

Prestatieafspraken en Jaarschijven

Bij de betrokken partijen is behoefte ontstaan om in de afspraken toe te werken naar een duidelijker onderscheid in meerjarige afspraken voor de periode 2021–2025 (Prestatieafspraken) en een zogenaamde ‘Jaarschijf’ (jaarafspraken) voor 2021. De afspraken in de Jaarschijf zijn concreter en worden jaarlijks gemaakt en ook jaarlijks met alle betrokken partijen geëvalueerd.
De afspraken in de Jaarschrijf 2021 zijn tot stand gekomen na verschillende bijeenkomsten met vertegenwoordigers vanuit alle partijen. Vooruitlopend op de aankomende gemeentelijke herindeling heeft Woonveste, verhuurder van de sociale huurwoningen in Esch, ook haar inzet in de Jaarschijf 2021 laten opnemen. Ook Huurdersvereniging Heusden (HVH) is hierbij betrokken.

Samen werken aan 5 thema’s:

De nieuwe Prestatieafspraken gelden tot 2025. Samen werken we de komende jaren aan 5 actuele thema’s.

Thema 1: Vraaggericht bouwen met oog voor de toekomst

De vraag naar sociale huurwoningen is al jaren onverminderd hoog. Het aantal actief woningzoekenden neemt toe, maar JOOST verhuurt ook steeds meer woningen met voorrang, bijvoorbeeld aan mensen die uitstromen uit een zorginstelling. Hierdoor moeten mensen steeds langer wachten op een huurwoning. Er moeten woningen bij om aan de vraag te kunnen voldoen. De gemeente en JOOST zetten zich daarom in om minimaal 330 woningen conform de woonvisie te realiseren. Ook zetten de gemeente en JOOST zich actief in bij de zoektocht naar kansrijke projectlocaties voor nieuwbouw van sociale huurwoningen en om bestaand vastgoed te transformeren. Omdat we namelijk ook te maken hebben met een veranderende bevolkingssamenstelling en een toename van kleine huishoudens, ligt de uitdaging niet alleen in de uitbreiding van aantallen, maar ook in het verbeteren van de kwaliteit van de huidige voorraad.

Thema 2: Verbeteren van de duurzaamheid van de woningvoorraad

Verduurzaming van de woningvoorraad is één van de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Vanuit onze zorg en onze verantwoordelijkheid voor de volgende generatie. Maar ook vanwege de energierekening en de invloed daarvan op de woonlasten van huurders. Daarom gaan gemeente, JOOST en HBV intensief samenwerken aan diverse acties om huurders te coachen op duurzaamheid zoals energieverbruik, biodiversiteit, klimaatadaptatie en afval scheiden, met als doel inzetten op houding en gedrag. Ook gaan we samenwerken om bewoners zoveel mogelijk te faciliteren bij het scheiden van afval. Verder gaat JOOST in de periode 2020-2023 jaarlijks gemiddeld 200-250 woningen energetisch verbeteren met minimaal één maatregel. Uitgangspunt is het isoleren van de schil en het aanbrengen van minimaal 1.000 tot 2.000 zonnepanelen. Alle nieuwbouw is bij voorkeur NOM of heeft een EPC van nul en heeft niet alleen als doel om de energierekening te verlagen, maar ook om het binnenklimaat te verbeteren.

Thema 3: Een betaalbare woning voor ieder huishouden

De actualiteit van de coronacrisis maakt dat een prettige woonplek extra belangrijk is. Huisuitzettingen door huurachterstanden willen we dan ook voorkomen door betalingsproblemen tijdig te signaleren. Uiteraard is het ook belangrijk de woningen betaalbaar te houden. Zo beperkt JOOST haar inkomensafhankelijke huurverhoging voor de doelgroep tot € 43.574 (prijspeil 2020). Daarnaast zien we dat het voor bepaalde doelgroepen, zoals starters, extra moeilijk is om aan een woning te komen. Om de woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen, zetten we in op evenwichtige slaagkansen. JOOST biedt daarom 30% van alle vrijkomende woningen aan via loting.
Omdat ook de vergrijzing onverminderd doorzet, voldoet bij steeds meer huurders de huidige woning niet meer in hun zorgbehoefte. Met de 65plus-verhuisregeling komt JOOST deze huurders tegemoet. Daarnaast zet de woningstichting zich in om voldoende aantrekkelijke seniorenwoningen beschikbaar te hebben. Ook dat is goed voor de doorstroming.

Thema 4: Huisvesting van bijzondere doelgroepen

Het aantal sociale huurwoningen dat met voorrang wordt verhuurd neemt toe. Het gaat om bijvoorbeeld statushouders of mensen die uitstromen vanuit instellingen of opvang. Het is daarom belangrijk om goed inzicht te hebben in welke doelgroepen dit precies zijn en om hoeveel mensen het gaat. En er ook voor te zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor alle andere woningzoekenden.
We zien dat ook steeds meer mensen met een (complexe) zorgvraag zo gewoon mogelijk in de wijk wonen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Daarnaast nemen de verschillen in hoe mensen willen wonen en leven toe. En door landelijke toewijzingsregels concentreert problematiek zich nadrukkelijker in bepaalde buurten. Samenwerking met alle betrokken netwerkpartners is daarom belangrijk om de sociale druk op de wijken te verlichten.

Thema 5: Boxtel als aantrekkelijk woongemeente

Een woonomgeving die schoon, heel en veilig is, zien we als een basisvoorwaarde. Gemeente en JOOST trekken daarin gezamenlijk op rond investeringen in leefbaarheid. We investeren in die wijken waar dit de leefbaarheid ten goede komt. Er wordt daarbij prioriteit gegeven aan leefbaarheidsinvesteringen in wijken die beneden gemiddeld scoren. Uitgangspunt voor JOOST is dat bewoners worden gestimuleerd om in hun buurt zelf initiatieven te nemen en hen indien nodig te faciliteren. JOOST en gemeente (wijkmakelaars) werken hierbij nauw samen met de wijkplatforms en de HBV. Ook voor de aanpak van zorg- en overlastzaken blijven gemeente en JOOST intensief samenwerken, samen met politie en zorginstellingen.

We moeten het samen doen!

Om al deze zaken te kunnen realiseren, is een goede samenwerking en afstemming tussen gemeente, JOOST, Woonveste en de huurdersvertegenwoordiging van beide corporaties van groot belang. In de Prestatieafspraken en de jaarschijf 2021 zijn hierover nu ook duidelijke afspraken gemaakt. We betrekken elkaar nog meer bij elkaars beleidsvorming op het gebied van wonen. Ook werken we samen aan een gemeenschappelijke woningmarktanalyse. We zijn het er over eens: we moeten het samen doen!

Bekijk hier de volledige prestatieafspraken 2021-2025 gemeente Boxtel.

Bekijk hier de volledige prestatieafspraken 2021-2025 gemeente Boxtel.

Lees hier meer over de prestatieafspraken in alle andere gemeentes in ons werkgebied.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties