Kunnen wij u helpen?

Goed bestuur

Wij vinden een goed toezicht op onze organisatie erg belangrijk. De Raad van Toezicht van JOOST houdt toezicht op ons werk en handelen. Maar we doen meer.

Brancheorganisatie

Woonstichting JOOST is lid van Aedes, de landelijke brancheorganisatie van woningcorporaties. Een brancheorganisatie komt onder andere op voor de belangen van de corporaties.

Governancecode

Aedes ontwikkelde de AedesCode. Hierin staan de taken en verantwoordelijkheden van woningcorporaties. Ook wij onderschrijven deze code. Hiermee laten we zien:

  • waarvoor wij staan,
  • waarop wij aanspreekbaar zijn,
  • dat wij kwaliteit bieden en
  • dat wij ons willen verantwoorden.

De AedesCode is per 1 januari 2017 opgegaan in de Governancecode. De code kent vijf principes die elkaar aanvullen en in samenhang moeten worden bezien.

  • Het belang van (toekomstige) huurders of bewoners staat voorop in principe 1, waarbij het gaat over waarden en normen die passen bij de maatschappelijk opdracht.
  • Vervolgens behandelt principe 2 de manier waarop bestuur en RvC aanspreekbaar zijn op resultaten.
  • Principe 3 beschrijft de toetsstenen van geschiktheid voor bestuur en RvC.
  • Principe 4 behandelt de dialoog met (toekomstige) bewoners, gemeente en andere belanghebbende partijen.
  • Principe 5 tenslotte besteedt aandacht aan het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten.

Voor ons financiële beleid en beheer schreven we een financieel reglement dat openbaar is.

Pas toe, of leg uit

De principes uit de Governancecode zijn concreet uitgewerkt in bepalingen. Hieraan moeten corporaties zich te houden. In lijn met nieuwe wetgeving en om de kwaliteit en transparantie van handelen van bestuur en RvC te bevorderen, is afwijking met ‘leg uit’ op een aantal bepalingen niet mogelijk. Hiervoor geldt ‘pas toe’. Dit staat in de code aangegeven. Voor de overige bepalingen geldt dat corporaties daarvan af kunnen wijken als dit volgens de betreffende corporatie tot een beter resultaat leidt. Hierbij dient echter nog steeds in de geest van het principe gehandeld te worden en moet de corporatie op inzichtelijke wijze onderbouwen en actief verantwoorden (‘leg uit’) waarom zij hiervan afwijkt.

De RvC heeft besloten om af te wijken van één ‘pas toe’ bepaling. De Governancecode schrijft voor dat RvC de bestuurder benoemt voor ten hoogste 4 jaar, met telkens herbenoeming voor ten hoogste 4 jaar. In 2007 heeft de RvC de directeur-bestuurder benoemd voor bepaalde tijd (4 jaar). Na 2 jaar heeft de RvC, vanwege continuïteit in de besturing, dit contract omgezet in een benoeming voor onbepaalde tijd.

Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Glasschade, rioolontstopping en CV storingen kunt u rechtstreeks melden bij onze partners. Klik hier voor een overzicht van de telefoonnummers

Overige reparaties kunt u melden door ons online formulier in te vullen of door te bellen naar 088 008 14 00.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Door op accepteren te klikken, geeft u toestemming voor alle type cookies op onze website.

Bekijk cookiebeleid | Sluiten
Wijzig uw voorkeur