Raad van Commissarissen

De directeur-bestuurder leidt Woonstichting JOOST. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directeur-bestuurder. Hieronder leest u daar meer over.

Zakelijke afspraken

In het Bestuursreglement staan de zakelijke afspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Onze RvC bestaat uit: Giel Janssens (voorzitter), Anneke Bode, Hanneke Wouters en Marcel Frijns.

Nieuwe leden en reglement

In het Reglement voor de Raad van Commissarissen staan alle afspraken over het werk van de Raad van Commissarissen. In de profielschets  staat waaraan  nieuwe leden voldoen en de procedure voor het werven en selecteren van nieuwe leden.

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft drie commissies: een selectie- en remuneratiecommissie, een Commissie Maatschappelijk Presteren en een auditcommissie. Deze commissies bereiden de besluitvorming van de raad van commissarissen voor.

Visie op besturen en toezicht houden

De Aedes Governancecode vraagt van de RvC en het bestuur dat zij een visie hebben op besturen en toezicht houden, waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen.

Bekijk visie besturen en toezichthouden