Nieuwe prestatieafspraken gemeente Boxtel

Samen met Woonveste, Stichting Huurders van JOOST en Huurdersvereniging Heusden (HVH) en gemeente Boxtel hebben we in die gemeente nieuwe Prestatieafspraken gemaakt.

Op de foto van links naar rechts:  voorzitter Ad Boleij van Stichting Huurders van JOOST, onze directeur-bestuurder Marieke Vossen, wethouder Wim van der Zanden van gemeente Boxtel, directeur-bestuurder Eric van den Einden van Woonveste en voorzitter Frans Kivits van Huurdersvereniging Heusden. Tekst loopt door onder de foto.

De nieuwe jaarafspraken - de zogenaamde 'Jaarschijf' voor 2023 - hebben we op 21 december gezamenlijk  ondertekend. Deze zijn onderdeel van de Prestatieafspraken 2021-2025. Hieronder de belangrijkste afspraken die gemaakt zijn op een rij.

Bouwen

Wij gaan 92 nieuwe sociale huurwoningen en 12 tijdelijke woningen realiseren. Woonveste en de gemeente maken afspraken over nieuwbouw van sociale huurwoningen in Esch.

Duurzaamheid en betaalbaarheid

In aanloop op het Duurzaamheidsakkoord zijn er afspraken gemaakt over uit te voeren maatregelen in 2023 voor de verduurzaming van woningen. Speciale aandacht is er voor de betaalbaarheid en energiearmoede. De huurverhoging 2023 wordt heel beperkt  en voor lagere inkomens in een relatief dure woning kan er sprake zijn van huurverlaging. Verder wordt er samengewerkt aan de inzet van energiecoaches die huishoudens gaan helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Een nadere uitwerking van de prestatieafspraken volgt via een specifiek duurzaamheidsakkoord tussen ons en de gemeente.

Wonen voor senioren

Wij zetten de 65plus-verhuisregeling door om de doorstroming te bevorderen. Hiermee beogen wij 65-plussers met een inkomen tot € 40.765 (eenpersoonshuishouden) of tot € 45.014 (meerspersoonshuishouden) (prijspeil 2022) te verleiden om te verhuizen van een eengezinswoning naar een appartement. Ook Woonveste gaat naar verwachting in 2023 een doorstroomregeling voor senioren inzetten. Verder leggen gemeente en corporaties gezamenlijk afspraken vast over hoe ze omgaan met woningaanpassingen voor mensen met een beperking. Zodanig dat het voor de klant duidelijker is en de afhandeling van aanvragen efficiënter.

Woonzorgvisie

In 2023 stelt de gemeente samen met Woonveste, met ons en met maatschappelijke partners de nieuwe Woonzorgvisie op. Aandachtspunten voor 2023 zijn ook een goede inbedding van de opgaven voor bijzondere doelgroepen in de Woonzorgvisie, antistigma bijzondere doelgroepen onder inwoners, kennisontwikkeling professionals en vrijwilligers en netwerkbevordering (elkaar weten te vinden). Hiermee willen we ook de samenwerking tussen partijen verder verbeteren. Samen met gemeente stimuleren we ook de brede samenwerking tussen Wonen, Welzijn en Zorg onder andere door actieve deelname aan het platform Zorgzaam Boxtel.

Leefbaarheid

Ten slotte blijven gemeente en corporaties investeren in de leefbaarheid van wijken en kernen van de gemeente Boxtel. Waar nodig wordt ook steeds samengewerkt met de huurdersverenigingen van zowel JOOST als Woonveste. 

Goede samenwerking belangrijk 

Wethouder van der Zanden van gemeente Boxtel licht toe: “Gezien de opgaven die voor ons liggen is een goede samenwerking met de corporaties nog belangrijker dan voorheen. De lijntjes tussen woningcorporaties en de gemeente zijn bewust korter gemaakt om effectiever samen aan concrete plannen te werken. Samen hebben we in 2022 een woningmarktonderzoek en woonzorganalyse laten uitvoeren om de opgaven scherper in beeld te krijgen. Met tevredenheid blik ik terug om onze samenwerking in 2022 en hoe we bijvoorbeeld ook samen onze gemeente hebben bijgepraat over het woningmarktonderzoek. Ik heb dan ook het volste vertrouwen in onze samenwerking in 2023.”

We moeten het samen doen

Namens de corporaties vertelt onze directeur-bestuurder Marieke Vossen: “In de Prestatieafspraken en de jaarschijf 2023 hebben we voor onze huurders relevante en duidelijke afspraken gemaakt. We betrekken elkaar nog meer bij elkaars beleidsvorming op het gebied van wonen en wonen en zorg. Ook werken we samen aan een nieuwe Woonzorgvisie voor de gemeente Boxtel. We zijn het erover eens: we moeten het samen doen!”