Nieuw convenant Buurtbemiddeling Sint-Michielsgestel

Vorige week ondertekenden de gemeente Sint-Michielsgestel, Bint Welzijn, Politie eenheid Oost-Brabant, Woonmeij, JOOST en BrabantWonen een geactualiseerd Convenant Buurtbemiddeling. Hierin maken de partijen afspraken over de uitvoering en de monitoring van buurtbemiddeling in onze gemeente. Buurtbemiddeling heeft tot doel het verminderen van (woon)overlast en het voorkomen van escalaties in de buurt door conflicten tussen buren en buurtbewoners in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Het convenant wordt gesloten voor een periode van vier jaar. Het vorige convenant was van 2009.

Tekst gaat verder onder de foto. 

Op de foto v.l.n.r.: Rob Dekker (JOOST), Rita van de Wouw (Bint), Peter Raaijmakers (wethouder), Minko de Weerd (BrabantWonen) en Mark Wonders (Woonmeij). Niet op de foto staat de vertegenwoordiger van Politie eenheid Oost-Brabant.

Buurtbemiddeling van onschatbare waarde voor leefbaarheid in het dorp

In Sint-Michielsgestel wordt buurtbemiddeling gecoördineerd door Bint Welzijn en uitgevoerd door vrijwilligers. Dat gebeurt in nauw overleg met Woonmeij, JOOST, BrabantWonen, Politie basisteam Meierij en de wijkteams van de gemeente. Wethouder Peter Raaijmakers (Sociaal Domein): “Buurtbemiddeling is een belangrijke schakel in de ketenaanpak van woonoverlast. Wanneer buren er onderling niet uitkomen, kan buurtbemiddeling helpen de spanningen uit de lucht te halen en verdere escalatie te voorkomen. Buurtbemiddeling is daarom van onschatbare waarde voor de leefbaarheid in de onze dorpen. Onze goedgetrainde vrijwilligers maken regelmatig het verschil. Ze kunnen goed luisteren, zijn onpartijdig en kunnen hun eigen waarden en normen opzij zetten. Hierdoor zorgen ze ervoor dat de rust terugkeert in een buurt. Dat is geweldig voor alle buurtbewoners.”

In de praktijk

De buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die het gesprek aangaan met inwoners die overlast ervaren of een conflict hebben met buren. Ze lossen het conflict niet zelf op maar brengen de betrokken partijen hiertoe. Buurtbemiddeling biedt op die manier een laagdrempelige en onafhankelijke ondersteuning bij het oplossen van conflicten van eenvoudige aard zoals geluids- of parkeeroverlast. Ook voorkomt vaak escalatie of inzet door de woningcorporatie of politie. Conflicten van meer complexe aard zoals overlast door verslavingsproblematiek worden niet opgepakt door de buurtbemiddelaars. In dit soort situaties wordt een melding gemaakt aan het lokale maatschappelijk werk of aan de politie.

Ondersteuning door partners

De gemeente Sint-Michielsgestel verschaft Bint jaarlijks een subsidie van ruim € 11.000 voor de uitvoering. Zij ziet in buurtbemiddeling een aanvulling op haar beleid gericht op integrale veiligheid en de versterking van de sociale cohesie in de wijken. Ook Woonmeij, JOOST en BrabantWonen leveren een financiële bijdrage. Voor hen is buurtbemiddeling een goed instrument om te bereiken dat huurders samen een gedragen oplossing zoeken voor ervaren overlast. En ook de politie beschouwt buurtbemiddeling als één van de mogelijkheden om conflicten in de buurt/tussen buren op te lossen. Behalve meer rust en veiligheid voor inwoners zorgt buurtbemiddeling ook voor betere samenwerking tussen professionals, minder kosten en meer ruimte voor het aanpakken van complexere zaken.